fbpx

Regulamin CampMan

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa oraz obowiązki i prawa uczestników obozu sportowego Camp Man organizowanego przez Marcin Tomczyk – Camp Man (zwany dalej “Organizatorem”).
 2. Uczestnikami Camp Man mogą być osoby pełnoletnie, które zgłosiły swoje uczestnictwo i zostały przyjęte przez Organizatora.
 3. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§2 Zgłoszenie i opłata za uczestnictwo

 1. Zgłoszenie na obóz sportowy odbywa się poprzez wysłanie maila ze strony marcintomczyk.pl/zapis-na-camp-man oraz wcześniejsze wybranie konkretnego terminu obozu (jeśli jest kilka terminów).
 2. Następnie należy poczekać na maila potwierdzającego dostępność miejsc na obozie.
 3. Kolejnie należy dokonać wpłaty 50% należności za obóz. Wpłata jest warunkiem rezerwacji,
 4. Drugą część (50%) należy wpłacić przed rozpoczęciem obozu,
 5. Uczestnictwo w obozie jest płatne. Opłata za uczestnictwo obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział we wszystkich zajęciach sportowych i dodatkowych zgodnie z programem obozu.
 6. Opłata za uczestnictwo powinna zostać wniesiona w terminie wskazanym przez Organizatora po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty zgodnie z następującą polityką odwołania ustaloną przez Organizatora:

• rezygnacja z uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem obozu – zwrot kosztów z potrąceniem bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej – 500 zł;

• rezygnacja z uczestnictwa do 5 dni przed rozpoczęciem obozu – zwrot 50% kosztów obozu z potrąceniem bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej – 500 zł;

• rezygnacja z uczestnictwa na 4 dni (i krócej) przed rozpoczęciem obozu – zwrot za obóz wynosi 0%.

Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków rezerwacji.

Niniejsza oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 par.1 kodeksu cywilnego. W przypadku wpłaty przez uczestnika zaliczki uczestnik przyjmuje niniejszą ofertę i tym samym akceptuje wszelkie warunki niniejszej oferty.

§3 Bezpieczeństwo i zdrowie uczestników

 1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas trwania obozu oraz podporządkowania się instrukcjom wydawanym przez trenerów i personel obozu.
 2. Przed przystąpieniem do udziału w obozie, uczestnicy powinni poinformować Organizatora o wszelkich istniejących schorzeniach, alergiach lub ograniczeniach zdrowotnych mogących wpłynąć na ich zdolność do wykonywania ćwiczeń.
 3. W przypadku wystąpienia urazu lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia niezbędnej pomocy medycznej lub wezwania odpowiednich służb ratunkowych.
 4. Aby zabezpieczyć się przed nagłymi wypadkami losowymi zachęcam do wykupienia Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Wyjazdu i NNW.

§4 Odpowiedzialność uczestników i Organizatora

 1. Uczestnicy obozu są odpowiedzialni za swoje rzeczy osobiste. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zgubienie, uszkodzenie lub kradzież mienia uczestników.
 2. Uczestnicy odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez nich na terenie obozu oraz w trakcie zajęć sportowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z obozu uczestnika, który narusza regulamin, zakłóca porządek lub zachowuje się nieodpowiednio. W takim przypadku uczestnik nie ma prawa do zwrotu opłaty za uczestnictwo w obozie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez uczestnika niniejszego regulaminu.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega możliwość odwołania obozu, jeżeli liczba uczestników zapisanych na dany termin będzie poniżej 10 osób. W takim przypadku wszystkie wpłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 24h od momentu ogłoszenia decyzji o odwołaniu obozu.
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: campman@marcintomczyk.pl
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§5 Prawa autorskie

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów oraz nagrań audio z obozu, na których widoczni są uczestnicy, w celach promocyjnych, informacyjnych oraz edukacyjnych.
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora zgodnie z pkt. 1

© Copyright - Trener personalny Marcin Tomczyk